Lärare och två elever i ett klassrum

SKOLINSPEKTIONEN GER PROCIVITAS STOCKHOLM HÖGSTA BETYG

Ett konkret kvitto på att den medvetenhet och höga kvalitet som genomsyrar skolans arbete fungerar, säger rektor Eva Gyllberg om Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Men att luta sig tillbaka och sluta utvecklas kommer ProCivitas Stockholm aldrig att göra.

Under vårterminen 2023 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av ProCivitas Stockholm. Två utsända utredare besökte skolan under tre dagar. De gjorde ett flertal lektionsbesök, genomförde flera gruppintervjuer med elever, lärare, elevhälsoteamet samt en enskild intervju med rektor Eva Gyllberg. Som komplement till detta begärdes det även in dokument i form av resultatrapporter och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet från skolan och huvudman. 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar ska belysa hur väl skolor klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. En skolas arbetssätt bedöms inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. Inom varje område bedöms om skolan uppfyller Skolinspektionens kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. 

Skolinspektionens beslut inom de fyra områdena avseende ProCivitas Stockholm lyder: 

Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling. 

Undervisning
Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden. 

Trygghet och studiero
Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete. 

Bedömning och betygssättning
Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i betygssättningen ges i hög utsträckning.

Eva Gyllberg, rektor för ProCivitas Stockholm sedan starten 2017, vad är din kommentar till Skolinspektionens beslut?
– Vi vet sen tidigare att vi har väldigt fina resultat på skolan; både vad gäller elevernas måluppfyllelse och upplevda trivsel och trygghet. Sedan skolan startade 2017 har vår ständiga strävan varit att en hög kvalitet och medvetenhet ska genomsyra allt vi gör. Det känns fantastiskt bra att vårt förhållningssätt, vårt arbete och våra upparbetade rutiner bedöms som mycket väl fungerande enligt Skolinspektionen. Ett konkret kvitto på att det vi gör – det gör vi väldigt bra! 

Så nu är det bara att luta sig tillbaka och fortsätta som “vi alltid gjort”?
– Haha, nej att luta sig tillbaka har aldrig varit ProCivitas Stockholms grej! Vi är en lärande organisation i ständig utveckling! Att bygga den skola vi tillsammans gjort; hela kollegiet tillsammans med eleverna sedan nu drygt sex års tid är ett ständigt pågående arbete. Och varje nytt läsår bidrar också med nya utmaningar; fler elever och därmed större personalgrupp, nya riktlinjer från myndighetshåll kring betyg och bedömning, omarbetade kurs-/ämnesplaner, händelser i samhället osv. Allt detta påverkar vår vardag på skolan varje dag och kräver ständig fortsatt utveckling av vår verksamhet.

Varför trivs eleverna så bra på ProCivitas Stockholm?
– Elevernas upplevda nöjdhet och trygghet med skolan skulle jag säga bygger på hela kollegiets skicklighet i arbetet med att skapa goda relationer till eleverna. Vi ställer krav på eleverna men visar också ödmjukhet, prestigelöshet och stor flexibilitet i att ta oss an hinder som uppstår på vägen. Jag tror också att det faktum att all personal trivs så bra, både med varandra och med sin arbetsplats, smittar av sig. Den inkluderande, trygga och glada stämningen som präglar hela skolan är tydligt synlig både i personalgruppen och i elevgruppen. 

Om du vill läsa hela Skolinspektionens beslut för ProCivitas Stockholm hittar du det på Skolinspektionens webbsida: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=636511

Fler nyheter

Se alla nyheter